GDPR-AVG

Privacy-verklaring (AVG)
Genealogisch onderzoek
familie Hoogendijk
 

De verzamelde gegevens behorende bij het genealogisch onderzoek naar de familie Hoogendijk worden alleen voor genealogische onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan anderen beschikbaar gesteld. De gegevens zijn en worden niet op het internet opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de auteur.

 Sommige uit het genealogische onderzoek voortkomende deelresultaten zijn, zolang zij niet privacygevoelig zijn, gepubliceerd op de websites https://www.hoogendijk.nu en/of https://www.myheritage.nl en/of de besloten Facebookpagina ‘Descendents (+spouses) of Floris Adriaensz. (Hogendijck) (1575-1628)’, een social media omgeving waarop alleen familieleden en hun partners zijn of worden toegelaten.

De eindresultaten van het onderzoek zullen alleen door middel van een boek en de bijbehorende bijlagen worden gedeeld (in 2019) met een beperkt publiek bestaande uit mij bekende particuliere geïnteresseerden (betreft vrijwel uitsluitend familieleden) en enkele kennisinstituten en archieven. Een gedetailleerde distributielijst wordt actueel gehouden. Het geplande boek bevat voor wat betreft de levende personen de binnen de familie bekende ‘algemene feiten’, namelijk naam, geboortedatum en -plaats, beroep, relatie en gezinssamenstelling. In een aantal gevallen is ook een portretfoto opgenomen. Vrijwel alle feiten zijn van betrokkenen zelf verkregen danwel via naaste familieleden waarbij het doel (genealogisch onderzoek ten behoeve van familieboeken) altijd duidelijk is aangegeven. Een klein deel van de feiten is afkomstig van publiek toegankelijke informatie op het internet, veelal social media accounts van betrokkenen zelf.

 Cees Hoogendijk

Wierden, 22 mei 2018

Privacy declaration (GDPR)
Genealogical research
Hoogendijk family

The collected data associated with the genealogical research on the Hoogendijk family will only be used for genealogical research and will not be made available to others. The data is and will not be stored on the internet and is only accessible to the author.

Some partial results from the genealogical research are, as long as they are not privacy-sensative, published on the websites https://www.hoogendijk.nu and/or https://www.myheritage.nl and/or the private Facebook page ‘Descendents (+ spouses) of Floris Adriaensz. (Hogendijck) (1575-1628), a social media environment where only family members and their partners have been and will be admitted.

The end results of the genealogical research will only be shared (in 2019) by means of a book and the accompanying appendices. The limited audience consists of to me well-known private persons (almost exclusively family members) and some knowledge institutes and archives. A detailed distribution list is kept up to date. The planned book contains, for living persons, the within the family well known ‘general facts’, namely name, date and place of birth, profession, relationship and family composition. In a number of cases a portrait photo is also included. Virtually all facts have been obtained from the people involved or by close family members where the purpose (genealogical research for family books) has always clearly been indicated. A small part of the facts originate from publicly accessible information on the internet, mostly social media accounts of the subjects themselves.

Cees Hoogendijk

Wierden, May 22, 2018